Vedtægter

Vedtægter for foreningen

§ 1.
Foreningens navn er Dalum Skytteforening, stiftet den 10. juni 1888. Foreningen er hjemmehørende i Odense Kommune, Region Syddanmark.

§ 2.
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og vedligeholde færdighed i skydning, samt ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel gennem forenings arbejde, samt give alle mulighed for socialt og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

§ 3.
Foreningen er tilsluttet DGI-Fyn under DGI og derved underkastet Landsdelsforeningens love og vedtægter. Foreningen er også tilsluttet Fyns Skytteforbund, under Dansk Skytte Union og underkastet disse organisationers love og bestemmelser, når der afholdes skydninger inden for dette område.

§ 4.
Som aktive medlemmer, kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlem, kan enhver optages. Kontingent for såvel aktive, som støttemedlemmer, fastsættes på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. Medlemmerne registreres i foreningen.

§ 5.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ved opslag eller skriftlig meddelelse til medlemmerne, indkaldes hvert år i februar måned med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme retningslinjer som ordinær generalforsamling. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 10 dage før generalforsamlingen. Kun fremmødte, aktive medlemmer, som er fyldt 18 år og har været medlem de sidste to måneder, har stemmeret. Møde og taleret har alle aktive medlemmer uanset alder. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til omstødelse af bestyrelsens udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Vedtægts ændringer skal DGI informeres om. Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i foreningens referat, der skal underskrives af dirigenten.

§ 6.
På den årlige generalforsamling behandles følgende som minimum:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg/genvalg af formand, bestyrelse og revisor.
7. Eventuelt.
Hvis ét medlem ønsker skriftlige afstemning ved valg, skal dette efterkommes. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5-9 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at formanden og 2 medlemmer er på valg i lige kalenderår, og resten af bestyrelsen er på valg i ulige kalenderår. Desuden vælges 2 revisorer der skiftevis er på valg hvert år, såfremt dette er muligt.

§ 7.
. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når 2 medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer stiller krav herom, med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget.

§ 8.
. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med næstformand, kasserer og evt. sekretær.
Ved varigt forfald af et bestyrelsesmedlem konstituerer bestyrelsen sig, indtil førstkommende generalforsamling, med ét udpeget medlem. Foreningen tegnes i almindelighed af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Dispositioner over foreningens formue over 5.000 kr. herunder kontant beholdning, foretages af den samlede bestyrelse, som dog kan meddele specialfuldmagt til bank eller sparekasse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. Der føres referat over det på møderne besluttede. Referatet underskrives af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§ 9.
Foreningens regnskabsår går fra 1.1. – 31.12. og senest 30 dage efter regnskabsårets afslutning afgiver kassereren driftsregnskab og status til revisorernes påtegning.

§ 10.
Til i samarbejde med bestyrelsen at varetage foreningens daglige skydninger, kan bestyrelsen udpege skydeledere og hjælpere.

§ 11.
Alle registrerede medlemmer accepterer automatisk at Dalum Skytteforening ligger inde med persondata

§ 12.
Bestyrelsen er ansvarlig for hensigtsmæssig opbevaring af våben og patroner, samt at der føres nøjagtig kartotek over de våben, der beror i foreningens og dennes medlemmers varetægt. Det påhviler bestyrelsen omgående at meddele Landsdelsforeningen nyvalg af formand og kasserer samt at udfylde og indsende de indberetninger mv., som Landsdelsforeningen skønner nødvendige for at kunne varetage ledelsen.

§ 13. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der – efter bestyrelsens skøn – ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 14.
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 6 og 7). Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder sig af Landsdelsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt for skyttegruppens vedkommende kartoteker over registreringspligtige våben.
Ud over det i ovennævnte tilfalder foreningens formue DGI-Fyn og Odense Kommune i forening, der fordeler disse midler til skytteforeninger med hjemsted i Odense Kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen den 30. januar 2017.

Dirigent
Jens Hald

Dalum Skytteforening
Venstre om Dalumhallen
Mejerivej 1
5260  Odense S

Tlf.: 29 10 87 10

E-mail: info@dalumskytte.dk